Skip to content
Ana sayfa » Matlab Temel İşlemler

Matlab Temel İşlemler

Önceki yazımda Matlab hakkında genel bilgi verip; çalışma ortamından, temel fonksiyon komutlarından, dosya türlerinden, değişken oluşturmadan, matrislerden ve eleman elamana işlemler ile matris işlemleri arasındaki farktan bahsetmiştim. 

Bu yazımda ise Matlab ortamında kullanılan temel işlemlerden ve komutlardan bahsedeceğim.

Matlab’da % ifadesi açıklama için kullanılmaktadır.

>> lenght (a) = a vektörünün eleman sayısını verir.

>> size (a) = a matrisinin boyutunu verir.

>> size (a,1) Satır sayısını ve >> size (a,2) sütün sayısını verir.

>> sum (a) = a vektörünün elemanlarının toplamını verir.
Eğer bu fonksiyon bir matrise uygulanırsa her bir sütundaki elemanların toplamını verir.

>> min (a) ve >> max (a) = a vektörünün minimum ve maksimum elemanlarını verir.
Bu fonksiyon bir matrise uygulanırsa her bir sütundaki minimum ve maksimum elemanları buluruz.

>> det (a) = a matrisinin determinantını verir.
(karesel matrisler için geçerlidir)

>> inv (a) = a matrisinin tersini verir.

>> diag (a) = a matrisinin çapraz elemanlarını verir.

>> num2str(x)  =  Bir x sayısını bir karaktere atama.

>> str2num(x) = Karakter olan bir x sayısını sayı değerine atama.

>> char(a) = a hücresini bir karaktere atama.

>> char(s1,s2,…) = s1,s2,… karakterlerinden yeni bir karakter dizisi oluşturma.

>> lower(s) = Bir s karakter dizisinin tüm elemanlarını küçük harf yapma.

>> upper(s) = Bir s karakter dizisinin tüm elemanlarını büyük harf yapma.

>> isnumeric = Bir değişkenin sayı olup olmadığını sorgulama.

>> ischar = Bir değişkenin karakter olup olmadığını sorgulama.

>> iscell = Bir değişkenin hücre olup olmadığını sorgulama.

Sayı Yuvarlama

>> fix: Sıfıra doğru yuvarlatma yapar.
 Örneğin fix(2.3) komutunun cevabı 2’dir.

>> floor: – yöne doğru en yakın tamsayıya yuvarlatma yapar.
Örneğin floor(2.3) komutunun cevabı 2’dir.

>> ceil: + yöne doğru en yakın tamsayıya yuvarlatma yapar. 
Örneğin ceil(2.3) komutunun cevabı 3’tür.

>> round: En yakın tamsayıya yuvarlatma yapar. 
Örneğin round(2.3)‘ün cevabı 2, round(2.7)‘nin cevabı 3’tür.

Ekrana Yazdırma

Matlab’da ekrana bir ifadeyi yazdırmak için disp, sprintf veya fprintf komutları kullanılır.

Disp komutu bir ifadeyi ekran çıktısı olarak gösterir ve genellikle disp(sonuc); ya da disp(‘Tek çözümü vardır.’); gibi düz bir ifadeyi ya da sonucu göstermek için kullanılır.

Sprintf komutu; bir ifadeyi bir karakter dizisine atar.

fpfrintf() komutu; bir ifadenin yazdırılması işlemini yapar ve aşağıdaki kurallar geçerlidir.

\n = işlemi yeni (alt ) satıra atlatır.

 \t = Bir tab boşluk bırakır.

%s = String ( metinsel ) değişken.

%d = Tam sayıları yazdırmak için.

%f = Ondalıklı olarak 6 hane şeklindeki reel sayıları yazdırmak için.

%e = Üstel bir biçimde ondalıklı sayıları yazdırmak için.

%g = %f ile %e arasında kompakt bir biçimde seçim yapılarak gösterilmesini sağlar.
Ondalık 5 basamak olarak sonuç verir.

Operatörler

Toplama + 4+5
Çıkarma 4-5
Çarpma * 4*5
Bölme / 4/5
Üst alma ^ 4^5
Parantez () 2^(4+5)

&&=ve operaötrü, ||=veya operatörü için kullanılır.

Öncelik sırası; Parantez > Üst alma soldan sağa doğru > Çarpma ve Bölme soldan sağa doğru > Toplama ve Çıkarma

sinüs sin sin(x)
kosinüs cos cos(x)
tanjant tan tan(x)
arksinüs asin asin(x)
üstel(e2, e^2) exp exp(2)
Logaritma ln(loge10) log log(10)
10 tabanlı logaritma log10 log10(10)
karekök sqrt sqrt(b)
mutlak değer abs abs(3)

Karşılaştırma Operatörleri

<… den küçük
<=… den küçük veya eşit
>… den büyük
>=… den büyük veya eşit
== eşit
~=eşit değil

Bir sonraki yazımda ise Matlab Editör penceresini inceleyeceğiz ve algoritma geliştirmeye yönelik bazı genel uygulamalar yapacağız.

Tags:

1 thought on “Matlab Temel İşlemler”

  1. Pingback: Matlab Genel Uygulamalar | Ferzender VARLİ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *